Hemtjänst

Annelies hemtjänst - hemtjänst

Hemtjänst eller hjälp i hemmet, innebär biståndsbeslutade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller enligt lagen om särskilt stöd för funktionshindrade (LSS). Du kan få hjälp med tidsbegränsade insatser i eller utanför hemmet. Annelies Hemtjänstteam är godkänd av Nacka Kommun och valbar utförare av hemtjänst. Avgiften för hemtjänst får du på faktura direkt från kommunen.

Våra medarbetare har rätt utbildning, lång erfarenhet och är självklart försäkrade. Alla nyanställda får initialt en grundlig genomgång i våra värderingar och arbetssätt. Vi har också väl utvecklade kvalitets- och säkerhetsrutiner. För din trygghet har alla medarbetare lämnat utdrag från belastningsregistret innan anställning.
När vi börjar arbeta hos dig får du en kontaktperson utsedd som har det övergripande ansvaret för att din vardag ska fungera. En individuell planering för just dig görs vilken sedan följs upp och dokumenteras.

Vad kan jag få hjälp med?

Hemtjänst innebär hjälp i den egna bostaden i form av:
Serviceinsatser dvs städning av hemmet, hjälp med tvätten och inköp.
Omvårdnadsinsatser kan handla om personlig hjälp i vardagssituationer som måltider, av- och påklädning, sköta sin personliga hygien, promenader, hjälp att komma till läkare, tandläkare, fotvård eller annat.

Hjälpen kan också bestå av trygghetslarm och matdistribution. Trygghetslarm hanteras och sköts av Nacka Kommuns egen larmpatrull.

Vad kostar hemtjänst? (2017)

Det är Nacka Kommun som bestämmer och debiterar avgifterna för hemtjänst direkt till dig. Avgifterna förändras normalt från år till år. Mer information om Nacka Kommuns avgifter för insatser enligt SoL (Socialtjänstlagen) hittar du här eller så kontaktar du Socialtjänsten i Nacka Kommun.

Från och med 2017-01-01 är avgiften för hemtjänst för äldre i Nacka 150 kr per timme för de första 8 timmarna varje månad och därefter 90 kr per timme under samma månad.

Maxtaxa:
Avgifterna för hemtjänst, korttidsboende, trygghetslarm och dagverksamhet samordnas och kan aldrig blir mer än 2013 kr sammanlagt vilket är maxtaxan från och med 2017-01-01. Matkostnad tillkommer för matdistribution via Nacka Kommun samt matkostnad på korttidsboende och dagverksamhet.

Ledsagning och avlösning för personer över 65 år är kostnadsfri i Nacka Kommun (2017).

Trygghetslarm kostar 188 kr per månad (2017) för abonnemang och teknisk utrustning. Utryckningarna är avgiftsfria. Trygghetslarmet arrangeras och sköts av Nacka Kommuns egen larmpatrull.

Kompletterande tjänster

En del önskemål täcks ibland inte in i de beviljade hemtjänstinsatserna från kommunen. Du har därför möjlighet att köpa till de tjänster som efterfrågas som hushållsnära tjänster. Många har möjlighet att få RUT-avdrag som motsvarar halva arbetskostnaden.

Anlita oss