Hemtjänst, ledsagning, avlösning

Annelies Hemtjänstteam är auktoriserat av Nacka Kommun att bedriva hemtjänst, ledsagning och avlösning för äldre personer +65 år enligt SoL (Socialtjänstlagen) samt ledsagarservice och avlösarservice enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) samt avlösning enligt SoL till barn och ungdomar under 20 år.
Välj eller byt till oss i kundvalet via kommunen.

Vad innebär hemtjänst, ledsagning och avlösning?

Hemtjänst innebär hjälp i den egna bostaden i form av:

  • Enklare serviceinsatser exempelvis städning, tvätt, veckoinköp, matdistribution och trygghetslarm.
  • Omvårdande insatser med ett mer omfattande hjälpbehov där man behöver personlig hjälp med att exempelvis äta, dricka, klä sig och sköta sin personliga hygien.

Ledsagning innebär:

  • Hjälp att komma ut på fritids- eller kulturella aktiviteter utanför hemmet.

Avlösning i hemmet innebär:

  • Att den som vårdar en närstående kan få möjlighet att koppla av och göra egna aktiviteter genom att någon annan tar över vården under en begränsad tid.

Samtliga insatser beviljas av kommunen i form av ett så kallat biståndsbeslut med tidsbegränsade insatser. I Nacka Kommun råder LOV (lagen om valfrihet) och du kan efter att du fått ett biståndsbeslut välja vilket av kommunen auktoriserat hemtjänstföretag som ska utföra dina beviljade insatser. Läs mer här om vilken hjälp i hemmet som du kan få från Nacka Kommun.

Om du vill att Annelies Hemtjänstteam ska hjälpa dig får du tala om det för din biståndshandläggare i Nacka Kommun. Du betalar för dina insatser direkt till kommunen och avgiften är densamma oavsett vilken auktoriserad hemtjänstutförare som utför insatserna. Läs mer om det avsnittet ”Vad kostar hemtjänsten”.

Du kan även köpa samtliga tjänster med rut-avdrag direkt av oss på Annelies Hemtjänstteam utan att ansöka om det via kommunen. Du betalar då för tjänsterna direkt till oss och vi fixar med rut-avdraget direkt med Skatteverket.

Vem kan få hemtjänst, ledsagning och avlösning?

Personer som har svårighet att sköta hemmet och/eller sin egen omvårdnad, på grund av sjukdom, ålder eller funktionshinder, kan få hemtjänst. Enligt lagen är det ditt behov av hjälp som avgör vilka insatser du kan bli beviljad av kommunen. Köper du tjänsterna direkt av oss finns inga begränsningar mer än gällande regler för vad som godkänns för rut-avdrag med Skatteverket.

Hemtjänst:
Personer som har svårighet att sköta hemmet och/eller sin egen omvårdnad, på grund av sjukdom, ålder eller funktionshinder, kan få hemtjänst.

Ledsagning:
Beviljas för dig som har något funktionshinder – främst synskada, demens eller psykiskt funktionshinder. Ett funktionshinder som påverkar att du inte kan ta dig ut själv eller med hjälp av färdtjänst, och där det inte fungerar att få hjälp av frivilligorganisationer eller anhöriga för att delta i aktiviteter.

Avlösning i hemmet:
En närstående, som vårdar någon, som har ett omfattande hjälpbehov på grund av varaktig sjukdom eller funktionshinder kan få avlösning. I biståndsbeslutet anges hur många timmar avlösning per månad som den enskilde har rätt till.

Hur ansöker jag om hemtjänst, ledsagning och avlösning?

Är du över 65 år, kontakta äldreenheten i Nacka Kommun på telefon 08-718 80 00.
Läs mer om hur du ansöker här.

Är du under 65 år, kontakta omsorgsenheten i Nacka Kommun på telefon 08-718 80 00.
Läs mer om hur du ansöker här.

När du blivit beviljad hemtjänst, ledsagning och/eller avlösning, kan du välja vem som ska få utföra insatserna hos dig. Om du vill använda Annelies Hemtjänstteam talar du om det för din handläggare på kommunen.

Byte till oss

Du som redan har hemtjänst men inte är nöjd med din nuvarande utförare kan byta till Annelies Hemtjänstteam.

Tala om det för din handläggare på kommunen så får du hjälp med bytet.
Du når biståndshandläggarna vid Socialtjänsten i Nacka Kommun på telefon: 08-718 80 00.

Vad kostar hemtjänst?

Det är Nacka Kommun som bestämmer och debiterar avgifterna för hemtjänst direkt till dig. Avgifterna förändras normalt från år till år. Mer information om Nacka Kommuns avgifter för insatser enligt SoL (Socialtjänstlagen) hittar du här eller så kontaktar du Socialtjänsten i Nacka Kommun.

Från och med 2018-01-01 är avgiften för hemtjänst för äldre i Nacka 150 kr per timme för de första 8 timmarna varje månad och därefter 90 kr per timme under samma månad.

Maxtaxa 2018 (Nacka Kommun:
Avgifterna för hemtjänst, korttidsboende, trygghetslarm och dagverksamhet samordnas och kan aldrig blir mer än 2013 kr sammanlagt vilket är maxtaxan från och med 2017-01-01. Matkostnad tillkommer för matdistribution  via Nacka Kommun samt matkostnad på korttidsboende och dagverksamhet.

Ledsagning och avlösning för personer över 65 år är kostnadsfri i Nacka Kommun (2018).

Trygghetslarm kostar 210 kr per månad (2018) för abonnemang och teknisk utrustning. Utryckningarna är avgiftsfria. Trygghetslarmet arrangeras och sköts av Nacka Kommuns egen larmpatrull.

Vi hjälper dig

Du är självklart välkommen att ta kontakt med oss direkt för att diskutera dina specifika behov så kan vi berätta mer om vad vi kan hjälpa till med.

Telefonnummer: 08-716 53 44
Telefontider: Vardagar 07.30-16.00 (lunchstängt 12.00-13.00)

Mer information

Fördjupande information om hemtjänst, ledsagning, avlösning och kundval hittar du på Nacka Kommuns hemsida. Du når biståndshandläggarna vid Socialtjänsten i Nacka Kommun på telefon: 08-718 80 00.