Hemtjänst

Annelies hemtjänst - hemtjänst

Hemtjänst eller hjälp i hemmet, innebär biståndsbeslutade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL). Du kan få hjälp med tidsbegränsade insatser i eller utanför hemmet. Annelies Hemtjänstteam är godkänd av Nacka Kommun och valbar utförare av hemtjänst. Avgiften för hemtjänst får du på faktura direkt från kommunen.

Våra medarbetare har rätt utbildning, lång erfarenhet och är självklart försäkrade. Alla nyanställda får initialt en grundlig genomgång i våra värderingar och arbetssätt. Vi har också väl utvecklade kvalitets- och säkerhetsrutiner. För din trygghet har alla medarbetare lämnat utdrag från belastningsregistret innan anställning.
När vi börjar arbeta hos dig får du en kontaktperson utsedd som har det övergripande ansvaret för att din vardag ska fungera. En individuell planering för just dig görs vilken sedan följs upp och dokumenteras.

Vad kan jag få hjälp med?

Hemtjänst innebär hjälp i den egna bostaden i form av:

  • Enklare serviceinsatser exempelvis städning, tvätt, veckoinköp, matlagning, och trygghetslarm.
  • Omvårdande insatser med ett mer omfattande hjälpbehov där man behöver personlig hjälp med att exempelvis äta, dricka, klä sig och sköta sin personliga hygien.

Hjälpen kan också bestå av trygghetslarm, nattillsyn och matlådedistribution. Trygghetslarm och nattillsyn hanteras och sköts av Nacka Kommuns egen natt- och larmpatrull, likaså sköts matdistributionen av Nacka Kommun.
Du kan även beställa lunchmatlådor av oss som vi hämtar på närliggande restaurang eller äldreboende.

Samtliga insatser beviljas av kommunen i form av ett så kallat biståndsbeslut med tidsbegränsade insatser. I Nacka Kommun råder LOV (lagen om valfrihet) och du kan efter att du fått ett biståndsbeslut välja vilket av kommunen auktoriserat hemtjänstföretag som ska utföra dina beviljade insatser. Läs mer här om vilken hjälp i hemmet som du kan få från Nacka Kommun.

Om du vill att Annelies Hemtjänstteam ska hjälpa dig får du tala om det för din biståndshandläggare i Nacka Kommun. Du betalar för dina insatser direkt till kommunen och avgiften är densamma oavsett vilken auktoriserad hemtjänstutförare som utför insatserna. Läs mer om det avsnittet ”Vad kostar hemtjänsten”.

Du kan även köpa samtliga tjänster med rut-avdrag direkt av oss på Annelies Hemtjänstteam utan att ansöka om det via kommunen. Du betalar då för tjänsterna direkt till oss och vi fixar med rut-avdraget direkt med Skatteverket.

Vem kan få hemtjänst?

Personer som har svårighet att sköta hemmet och/eller sin egen omvårdnad, på grund av sjukdom, ålder eller funktionshinder, kan få hemtjänst. Enligt lagen är det ditt behov av hjälp som avgör vilka insatser du kan bli beviljad av kommunen. Köper du tjänsterna direkt av oss finns inga begränsningar mer än gällande regler för vad som godkänns för rut-avdrag med Skatteverket.

Hur ansöker jag om hemtjänst, ledsagning och avlösning?

Är du över 65 år, kontakta äldreenheten i Nacka Kommun på telefon 08-718 80 00.
Läs mer om hur du ansöker här.

När du blivit beviljad hemtjänst, kan du välja vem som ska få utföra insatserna hos dig. Om du vill använda Annelies Hemtjänstteam talar du om det för din handläggare på kommunen.

Byte till oss

Du som redan har hemtjänst men inte är nöjd med din nuvarande utförare kan byta till Annelies Hemtjänstteam.

Tala om det för din handläggare på kommunen så får du hjälp med bytet.
Du når biståndshandläggarna vid Socialtjänsten i Nacka Kommun på telefon: 08-718 80 00.

Vad kostar hemtjänst?

Det är Nacka Kommun som bestämmer och debiterar avgifterna för hemtjänst direkt till dig. Avgifterna förändras normalt från år till år. Mer information om Nacka Kommuns avgifter för insatser enligt SoL (Socialtjänstlagen) hittar du här eller så kontaktar du Socialtjänsten i Nacka Kommun.

Ledsagning och avlösning för personer över 65 år är kostnadsfri i Nacka Kommun.

Trygghetslarmet arrangeras och sköts av Nacka Kommuns egen larmpatrull.

Kompletterande tjänster

En del önskemål täcks ibland inte in i de beviljade hemtjänstinsatserna från kommunen. Du har därför möjlighet att köpa till de tjänster som efterfrågas som hushållsnära tjänster. Många har möjlighet att få RUT-avdrag som motsvarar halva arbetskostnaden.

Anlita oss